Algemene Voorwaarden

De Beleverij. Daar maak je wat mee.

De Beleverij VOF

Artikel 1: definities

Gebruiker: de vennootschap onder firma de Beleverij VOF, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met KvK-nummer 71656162 en vestigingsnummer 000039827186, gevestigd en zaakdoende op het adres Oude Boekeloseweg 31, te (7553 DS) Hengelo, onder andere handelend onder de namen: de Beleverij, Sjoeterz, Attack Voetbal, Voetbal Walhalla, E-sports Walhalla en ARD productions.

Klant: iedere (rechts)persoon, die met de Gebruiker een overeenkomst heeft afgesloten, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

Artikel 2: algemeen/toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten van Gebruiker en op alle andere overeenkomsten die hieruit voortvloeien, waarbij Gebruiker producten en/of diensten van welke aard ook aan Klant levert. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanvullende overeenkomsten en opvolgende overeenkomsten met Klant.

2. Op de rechtsverhouding tussen partijen zijn, ook in de precontractuele fase en nadat de overeenkomst is geëindigd, deze voorwaarden van toepassing.

3. Afwijkingen op deze voorwaarden dan wel enige bepaling in een overeenkomst zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard, en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

4. Klant doet afstand van de toepasselijkheid van zijn eigen algemene voorwaarden.

5. Indien een bepaling in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht zijn of komen met een bepaling van dwingend recht, vernietigd worden of nietig is, of anderszins (rechts)ongeldig is of wordt, zal deze bepaling komen te vervallen en zal de betreffende bepaling worden vervangen door een geldige bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van die bepaling in acht wordt genomen of zal deze worden vervangen door een door Gebruiker vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. De overige bepalingen blijven onverkort van kracht.

6. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 van het Burgerlijk Wetboek, 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

7. De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

8. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede.

Artikel 3: aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van vijf werkdagen. Gebruiker heeft het recht zijn aanbod te herroepen tot twee werkdagen nadat de aanvaarding hem heeft bereikt.

2. Een aanbieding of offerte wordt door Gebruiker als aanvaard beschouwd – waardoor een overeenkomst tot stand is gekomen – indien Klant naar aanleiding van de aanbieding of offerte aan Gebruiker opdrachten en/of informatie instuurt.

3. Als Klant aan Gebruiker informatie verstrekt, mag Gebruiker uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren. Fouten en omissies kunnen slechts aan Klant toegerekend worden en Gebruiker is niet voor schade van welke aard of vorm dan ook die het gevolg is van onjuiste en/of onvolledig verstrekte informatie.

4. Aan kennelijke verschrijvingen in een aanbieding of offerte kan Klant geen rechten ontlenen.

5. Indien een aanbieding of offerte niet tot een overeenkomst leidt, zal Klant die aanbieding of offerte en alle overige door Gebruiker verschafte documentatie/bescheiden op eerste verzoek aan op eigen kosten aan Gebruiker retourneren of vernietigen.

6. De in de aanbieding of offerte genoemde prijzen zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief omzetbelasting en andere heffingen of belastingen van overheidswege. De prijzen zijn verder exclusief reis-, verblijf-, en transportkosten alsmede kosten voor laden en lossen.

Artikel 4: algemene verplichting Klant

1. Klant is gehouden alle informatie waarvan zij weet, dan wel waarvan zij behoorde te weten dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker te verstrekken. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie. Fouten en omissies kunnen slechts aan Klant worden toegerekend en Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of vorm dan ook die het gevolg is van onjuiste en/of onvolledig verstrekte informatie.

2. Eenieder is verplicht te allen tijde de aanwijzingen van Gebruiker op te volgen.

Artikel 5: veiligheid

1. Het betreden van de locatie van Gebruiker en omliggende terrein geschiedt op eigen risico. Dat geldt in het bijzonder voor deelname aan één of meer activiteiten die daar plaatsvinden.

2. Bij het betreden van het geheel begeeft men zich welbewust in een omgeving waarin een verhoogd risico bestaat op schade, waaronder letsel. Gebruiker hanteert strikte regels met het oog op het waarborgen van de veiligheid van eenieder.

3. Bij het betreden van het geheel aanvaardt men dit verhoogd risico, alsmede gaat men akkoord met de geldende veiligheidsreglementen. Deze reglementen worden op verscheidene plaatsen tentoongespreid, zijn kosteloos verkrijgbaar en staan vermeld op de website van Gebruiker.

4. De gevolgen van het niet opvragen of niet naleven van enig veiligheidsreglement zijn voor eigen rekening en risico.

Artikel 6: sport- en/of spelactiviteiten en evenementen welke niet plaatsvinden op adres van Gebruiker

1. De in dit artikel opgenomen bepalingen gelden voor sport- en/of spelactiviteiten en evenementen welke niet plaatsvinden op het adres van Gebruiker.

2. Klant zal voor eigen rekening/kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen op de plek waar de sport- en/of spelactiviteit of evenement welke niet plaatsvinden op het adres van Gebruiker wordt uitgevoerd, waaronder doch niet beperkt tot de veiligheid voor deelnemers, artiesten, instructeurs, begeleiders, medewerkers en bezoekers.

3. Gebruiker is gerechtigd om op ieder gewenst moment aanvullende eisen te stellen, wanneer naar diens inzicht de omstandigheden daartoe nopen.

4. Klant is gehouden de ter beschikking gestelde/gehuurde zaken voorafgaand aan de ingebruikneming te inspecteren. Klachten wegens een of meerdere kennelijke gebreken dienen binnen op de dag van ingebruikneming schriftelijk aan de gebruiker onder opgave van redenen te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan de huurder op het gebrek in de prestatie niet langer een beroep kan doen.

5. Klant dient Gebruiker onverwijld schriftelijk kennis te geven van (mogelijke) schade aan de ter beschikking gestelde/gehuurde zaken.

6. Indien Klant van mening verschilt met Gebruiker over de oorzaak en gevolgen met betrekking tot de schade aan de ter beschikking gestelde/gehuurde zaken, dan wordt door Gebruiker een aan een erkend expertisebureau verbonden onafhankelijke schade-expert worden aangezocht met het verzoek een voor beide partijen bindend oordeel uit te brengen. De kosten van het rapport komen voor rekening van degene die geacht wordt de schade te hebben veroorzaakt.

7. Klant verplicht zich ertoe om alle risico’s die samenhangen met de uitvoering van de sport- en/of spelactiviteiten of evenementen die niet plaatsvinden op het adres van Gebruiker, waaronder tevens worden begrepen de werkzaamheden en/of het handelen en/of het nalaten van door haar ingeschakelde derden, voor zover mogelijk te verzekeren. In ieder geval is Klant verplicht om een reguliere bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te sluiten en, indien van toepassing, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voorts verplicht Klant zich om ervoor zorg te dragen dat onder de hiervoor genoemde verzekeringen zijn meeverzekerd de door Gebruiker bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde medewerk(st)er(s) en de door Gebruiker ter beschikking gestelde zaken.

8. Klant is verplicht om afschriften van de polissen van verzekering(en) genoemd in lid 4 op eerste verzoek aan Gebruiker te verstrekken.

9. Indien Gebruiker geen begeleidend personeel meestuurt naar een sport- en/of spelactiviteiten of evenementen welke niet plaatsvinden op het adres van Gebruiker, dient Klant zelf zorg te dragen voor voldoende personeel, begeleiders en/of vrijwilligers die de benodigde ondersteuning en begeleiding bieden en tevens toezicht houden op (de veiligheid van) de deelnemers, bezoekers en ter beschikking gestelde/gehuurde zaken. Op het eerste verzoek van Gebruiker verstrekt Klant een lijst van de (te verwachten) bezetting.

10. Gebruiker is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade van welke vorm of aard dan ook, die is ontstaan aan goederen en/of personen van derden door handelen en/of nalaten van de in lid 7 genoemde personen. Klant vrijwaart Gebruiker van alle aanspraken die derden in dat kader hebben op Gebruiker en Klant is gehouden alle voor Gebruiker in dit verband geleden schade, waaronder de kosten van verweer (inclusief advocaatkosten) te vergoeden.

11. Klant is verplicht de aan hem verhuurde zaken te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor deze bestemd zijn en daarbij de aanwijzingen van Gebruiker, diens personeel en/of de personen waarvan de gebruiker zich bedient, nauwgezet op te volgen. Indien Klant gebruikers- en/of veiligheidsinstructies ontvangt van Gebruiker, dan is Klant gehouden deze te allen tijde toe te passen. Klant draagt de verantwoordelijkheid voor schade aan personen en/of goederen dat het gevolg is van het niet volgen van aanwijzingen en gebruikers- en/of veiligheidsinstructies en is hiervoor aansprakelijk.

12. Indien Klant niet, dan wel niet in voldoende mate aan haar verplichtingen heeft voldaan zoals opgenomen in leden 2, 3, 7, 8, 9 en/of 11, kan Gebruiker, onverminderd diens overige rechten, de overeenkomst onmiddellijk opschorten of geheel dan wel gedeeltelijk ontbinden, waarbij Klant geen aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding voor schade die voortvloeit uit de uitoefening van deze rechten. 

13. Klant zorgt ervoor dat Gebruiker zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, waaronder internet en aansluiting op het stroomnetwerk. Verder dient Klant zorg te dragen voor voldoende toegangs- en betredingsmogelijkheden tot de locatie(s) waar de ter beschikking gestelde/gehuurde zaken worden geplaatst. Indien deze ontbreken moet Klant Gebruiker van bijzonder transportmateriaal voorzien.

14. Klant is verantwoordelijk voor de afdracht van de gelden wegens het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van derden, waaronder in ieder geval doch niet beperkt tot Buma/Stemrarechten. Klant vrijwaart Gebruiker voor alle aanspraken die derden te gelden willen, dan wel hebben op Gebruiker en hier verband mee houden.

15. Klant is verantwoordelijk voor de vereiste toestemming van derden, vergunningen, ontheffingen en/of beschikkingen, alsmede onderzoek hiernaar. Klant is verplicht op eerste verzoek van Gebruiker een afschrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan Gebruiker toe te zenden.

16. Klant draagt verantwoordelijkheid voor het handelen en nalaten van de door haar ingeschakelde en/of uitgenodigde derden die bij de sport- en/of spelactiviteit en evenementen die niet plaatsvinden op het adres van Gebruiker, zoals onder meer de deelnemer en bezoeker.

17. De opkomst van de deelnemers dan wel bezoekers bij sport- en/of spelactiviteiten en evenementen welke niet plaatsvinden op het adres van Gebruiker is de verantwoordelijkheid van Klant. Gebruiker is niet aansprakelijk voor enige schade die verband houdt met deze verantwoordelijkheid.

18. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of vorm dan ook, aan goederen en/of personen die door Gebruiker in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan Klant ter beschikking zijn gesteld/verhuurd. Klant zal voor een deugdelijke verzekering zorgdragen die dergelijke schade aan goederen en/of personen van Gebruiker volledig dekt.

19. Indien een bepalingen uit dit artikel onverenigbaar is of strijdt oplevert met één of meer andere artikelen in deze voorwaarden, dan prevaleert dit artikel.

Artikel 7: ingeschakelde derden

1. Gebruiker is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

2.Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden, waaronder uitvoerende dienstverleners, toeleveranciers en diens werknemers, die Gebruiker in verband met of ten behoeve van de uitvoering van – een onderdeel van – de overeenkomst heeft ingeschakeld.

Artikel 8: annulering

1. Klant kan slechts annuleren door schriftelijke mededeling aan Gebruiker.

2. Bij annulering binnen 2 dagen voor aanvangsmoment is Klant 100% van de boekingskosten verschuldigd.

3. Bij annulering in de periode tussen twee weken voor aanvangsmoment en 2 dagen voor aanvangsmoment, is Klant 50% van de boekingskosten verschuldigd.

4. Bij annulering In periode tot twee weken voor aanvangsmoment is Klant 30% van de boekingskosten verschuldigd.

5. Voor sport- en/of spelactiviteiten en evenementen welke niet plaatsvinden op het adres van Gebruiker gelden de navolgende termijnen. In het geval van annulering in de periode liggend tussen 14 dagen voor het aanvangsmoment en het aanvangsmoment zelf, is Klant 100% van boekingskosten verschuldigd. In het geval van annulering in de periode liggend tussen een maand voor het aanvangsmoment en 14 dagen voor aanvangsmoment, is Klant 50% van de boekingskosten verschuldigd. In het geval van annulering in de periode tot een maand voor het aanvangsmoment, is klant 30% van de boekingskosten verschuldigd.

6. Indien op het moment van annulering de schade bij Gebruiker groter is dan de vergoedingen zoals genoemd in dit artikel, dan dient Klant dit hogere bedrag aan Gebruiker te vergoeden.

Artikel 9: prijswijziging

Gebruiker mag een stijging van kostprijsbepalende factoren, die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst, aan Klant doorberekenen. Klant is gehouden de prijsstijging op eerste verzoek van Gebruiker te voldoen.

Artikel 10: betaling

1. De factuur dient door Klant binnen 14 dagen na de factuurdatum en in ieder geval voor de datum dat het evenement gaat plaatsvinden voldaan te zijn. De betalingstermijn is een fatale termijn. Indien binnen deze betalingstermijn geen betaling heeft plaatsgevonden, is Klant van rechtswege in verzuim.

2. Indien Klant (van rechtswege) in verzuim raakt, dan is al hetgeen dat Klant aan Gebruiker uit welke hoofde dan ook verschuldigd is direct opeisbaar.

3. Facturen worden door Klant betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities.

4. Klant is niet gerechtigd tot verrekening, aftrek of tot opschorting van een betaling. 

5. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd openstaande vorderingen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde dan ook, voor of namens Klant houdt.

6. Indien Klant in verzuim is, heeft Gebruiker het recht, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, een rente in rekening te brengen gelijk aan 2% per maand vanaf de vervaldag van de factuur, maar is gelijk aan de wettelijke (handels)rente als deze hoger is. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente.

7. Indien Klant in verzuim is, is zij, zonder dat verdere ingebrekestelling of aanmaning is vereist, vanaf datum verzuim alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de openstaande vordering met een minimum van EUR 75,- (exclusief BTW), een en ander te vermeerderen met een bedrag van EUR 10,- (exclusief BTW) per sommatie aan administratiekosten, alsmede een bedrag van EUR 35,- (exclusief BTW) aan registratiekosten en rente zoals bedoeld in het lid 4. 

8. Als Gebruiker in een gerechtelijke procedure geheel of grotendeels in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt (inclusief advocaatkosten) voor rekening van Klant.

9. Indien Klant in gebreke is met tijdige betaling van één of meer openstaande vorderingen, is Gebruiker gerechtigd de verplichtingen en/of werkzaamheden onmiddellijk op te schorten en alle stukken, documenten, gelden en andere goederen onder zich te houden. Gebruiker is niet aansprakelijk voor uit een opschorting voortvloeiende schade van welke aard dan ook.

10. Gebruiker is gerechtigd te allen tijde een voorschot te verlangen, welk voorschot niet later dan vijf werkdagen na de mededeling hieromtrent voldaan dient te worden en wordt verrekend in een tussentijdse of eindafrekening. 

11. Indien Klant zijn betalingsverplichting niet nakomt, is hij verplicht om, in plaats van betaling van de overeengekomen geldsom, te voldoen aan een verzoek van Gebruiker om inbetalinggeving, welke naar volledige eigen vrijheid en inzicht van Gebruiker kan worden gedaan.

12. Tijdens de behandeling van een vordering ontstane koers- en/of omrekeningsverschillen zijn voor rekening en risico van Klant. 

Artikel 11: zekerheden

1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Klant verplicht op eerste verzoek van Gebruiker, naar diens oordeel, voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als Klant hier niet binnen de daarvoor redelijk gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Gebruiker heeft in dat geval, onverminderd de overige rechten, het recht de overeenkomst op te schorten of te ontbinden (geheel of gedeeltelijk) en zijn schade op Klant te verhalen.

2. Gebruiker blijft eigenaar van de geleverde goederen zolang Klant i) niet heeft voldaan aan de verplichtingen uit enige overeenkomst met Gebruiker en ii) vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Klant deze niet buiten zijn normale bedrijfsuitoefening bezwaren of vervreemden. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking. Indien in strijd wordt gehandeld met dit lid is Klant een direct opeisbare boete verschuldigd ten hoogte van de marktwaarde van de onderhavige zaak.

4. Nadat Gebruiker zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Klant zal daartoe alle medewerking verlenen.

5. Als Klant, nadat de zaken conform de overeenkomst aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als Klant zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

6. Gebruiker heeft op alle goederen die hij van Klant uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op Klant heeft of mocht krijgen een pandrecht dan wel retentierecht.

Artikel 12: aansprakelijkheid en vrijwaring

1. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming, is Gebruiker gehouden zijn contractuele verplichtingen alsnog na te komen. Alvorens Gebruiker aansprakelijk gesteld kan worden voor schade, van welke aard dan ook, dient Klant aan Gebruiker een ingebrekestelling te sturen die Gebruiker de tijd geeft om de tekortkoming in de nakoming te herstellen.

2. De verplichting van Gebruiker tot het vergoeden van schade op grond van welke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen Gebruiker uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering is verzekerd. De omvang van deze verplichting is echter nooit groter dan het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitbetaald.

3. Als Gebruiker om welke reden dan ook geen beroep toekomt op lid 2, is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot maximaal 100% van de totale som die Klant aan Gebruiker is verschuldigd. 

4. De in lid 2 en 3 genoemde beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Gebruiker of haar leidinggevend personeel.

5. Elke verdere aansprakelijkheid van Gebruiker voor enige andere dan in de leden 2 en 3 genoemde schade, die geleden is door Klant, diens personeel of andere personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, is uitdrukkelijk uitgesloten, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, teleurgestelde verwachtingen, bedrijfsschade, schade door schending van rechten van derden, verlies van gegevens, milieuschade en immateriële schade.

6. Een (aansprakelijkheids)actie en andere vorderingsrechten dienen door Klant te worden ingesteld uiterlijk binnen één jaar na het desbetreffende geval, bij gebreke waarvan Klant zijn rechten heeft verwerkt.

7. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard of vorm dan ook, ontstaan doordat Klant onjuiste of onvolledige gegevens heeft versterkt. Eveneens is Gebruiker niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of vorm dan ook, ontstaan door of namens Klant aangeleverd ondeugdelijke materialen.

8. Klant vrijwaart Gebruiker voor alle aanspraken van derden (waaronder deelnemers en bezoekers) die verband houden met de (uitvoering van de) overeenkomst. Klant is gehouden alle voor Gebruiker in dit verband geleden schade, waaronder de kosten van verweer (inclusief advocaatkosten) te vergoeden.

9. Niet alleen Gebruiker, maar ook alle personen die door bij het uitvoeren van de overeenkomst van Klant zijn ingeschakeld, kunnen een beroep doen op dit artikel. Hetzelfde geldt voor degenen die bij Gebruiker werkzaam zijn geweest met inbegrip van erfgenamen, indien deze personen aansprakelijk worden gehouden nadat zij Gebruiker hebben verlaten.

Artikel 13: geheimhouding

1. Alle door of uit naam van Gebruiker aan Klant verstrekte informatie van welke aard en in welke vorm dan ook, zijn vertrouwelijk en zullen niet door Klant worden gebruikt voor enig ander doel dan ter uitvoering van de overeenkomst.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde informatie zal door Klant niet openbaar worden gemaakt of worden vermenigvuldigd.

3. Indien Klant een van de in de lid 1 en 2 van dit artikel genoemde verplichtingen schendt, is hij per overtreding een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 2.500. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

4. Klant moet de in lid 1 van dit artikel genoemde informatie op eerste verzoek, binnen een door Gebruiker gestelde termijn, naar keuze van Gebruiker, retourneren of vernietigen. Bij overtreding van deze bepaling is Klant aan Gebruiker een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EUR 1.000,- per dag dat de overtreding voortduurt. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

5. Het staat Gebruiker vrij om naast de boete nakoming van de overeenkomst en voorwaarden te vorderen.

Artikel 14: overmacht

1. Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan Gebruiker niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.

2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat door Gebruiker ingeschakelde derden zoals leveranciers, transporteurs of andere partijen waarvan Klant of Gebruiker afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld, oorlog, oorlogsgevaar, virusuitbraken, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, sabotage door derden, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen, ziekte van medewerkers, import- of handelsbeperkingen en andere bijzondere belemmerende maatregelen van zowel binnenlandse als buitenlandse overheden.

3. Gebruiker heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen jegens Klant na te komen. Als de overmachtsituatie is vervallen, komt Gebruiker zijn verplichtingen na zodra zijn planning het toelaat.

4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke overmachtssituatie meer dan zes maanden heeft geduurd, is Gebruiker bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Klant is in die gevallen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, maar uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat niet reeds is nagekomen door Gebruiker.

5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

Artikel 15: ontbinding

1. Indien Klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit enige overeenkomst en/of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is Klant in verzuim en is Gebruiker zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst gerechtigd de uitvoering van die overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld of die overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, zulks zonder dat Gebruiker tot enige schadevergoeding is gehouden. 

2. In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) Klant of wanneer de Wet Schuldsanering Natuurlijke personen van kracht is geworden op Klant, zullen alle overeenkomsten met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Klant, diens curator of bewindvoerder zich tegenover Gebruiker op haar schriftelijk verzoek binnen een redelijke termijn zich bereid verklaart de overeenkomst(en) gestand te doen. In dat laatste geval is Gebruiker gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst(en) op te schorten totdat nakoming van de overeenkomst voldoende zeker is gesteld. 

3. In geval zich een gebeurtenis als bedoeld in lid 1 of lid 2 voordoet, zijn alle vorderingen van Gebruiker uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) op Klant onmiddellijk en geheel opeisbaar. Gebruiker zal in dat geval niet verplicht zijn de van Klant uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onder zich houdende bedragen geheel of gedeeltelijk te restitueren.

Artikel 16: intellectueel eigendomsrecht

1. De intellectuele eigendoms- en aanverwante rechten op de door Gebruiker gemaakte werken, (werk)tekeningen, foto’s, illustraties, ontwerpen, voorwerpen, teksten, schetsen, modellen, vindingen, voorstellen en dergelijke berusten bij Gebruiker. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Gebruiker daartoe bevoegd.

2. Elk gebruik van auteursrechtelijk werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op de auteursrechten Gebruiker. Bij inbreuk komt Gebruiker, zonder overigens enig recht, waaronder begrepen het recht op schadevergoeding, te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de bij Gebruiker gebruikelijke vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, met een minimum van EUR 500,-.

3. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens Klant zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart Klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Gebruiker voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende. Klant dient onderzoek te doen naar deze beschermede rechten van derden.

4. Klant is gedurende de duur van de overeenkomst niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gebruiker.

5. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd om diens naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en het is Klant niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Gebruiker openbaar te maken of te verveelvoudigen.

6. Pas wanneer Klant volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Gebruiker en vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, verkrijgt Klant een exclusieve licentie tot het gebruik van het opgeleverde.

7. Gebruiker draagt bij de uitvoering van de overeenkomst geen intellectuele eigendomsrechten over aan Klant, tenzij Gebruiker daar uitdrukkelijk schriftelijk mededeling van heeft gedaan.

Artikel 17: overdracht van rechten en/of verplichtingen

Klant kan rechten en/of verplichtingen uit hoofde van enig artikel uit deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst(en) niet overdragen of verpanden, behoudens uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

Artikel 18: weigering

Gebruiker is gerechtigd opdrachten, instructies en verzoeken zonder opgave van reden te weigeren.

Artikel 19: groepsvennootschappen

1. Ingeval Klant een rechtspersoon is en met een andere rechtspersoon verbonden is in een groep in de zin van artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek of sprake is van een deelneming in de zin van artikel 2:24c Burgerlijk Wetboek, dan is zij jegens Gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van alle huidige en toekomstige vorderingen van Gebruiker op de andere rechtspersonen met wie zij verbonden is.

2. Gebruiker is bevoegd diens schulden aan Klant te verrekenen met vorderingen op de in lid 1 genoemde rechtspersonen.

Artikel 20: rente

Gebruiker vergoedt geen rente over bedragen die om welke reden dan ook onder haar zijn en die niet aan Gebruiker toebehoren.

Artikel 21: toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op deze voorwaarden, alsmede op de overeenkomst en alle rechtsverhoudingen tussen Gebruiker en Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Uitsluitend de rechtbank van het arrondissement waarbinnen (de vestigingsplaats van) Gebruiker zich bevindt, is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen Gebruiker en Klant. 

Geverifieerd door MonsterInsights